Toxum School

Biz kimik? M?qs?dimiz n?dir?

“Öz arzunu i??qland?r”

    Toxum.org platformas? 2017-ci ild?n f?aliyy?t göst?rir v? Az?rbaycanda ilk kraudfandinq platformas?d?r. ?sas f?aliyy?t istiqam?ti sosial v? sosial sahibkarl?q layih?l?rinin maliyy?l??m?sin? fürs?t yaratmaq v? onlar?n inki?af?na d?st?k verm?kdir. M?qs?dimiz ölk?d? kraudfandinq v? d?st?k m?d?niyy?tini formala?d?rmaq v? h?yat t?rzinin bir hiss?sin? çevirm?kdir.

Kraudfandinq n?dir?

Kraudfandinq bir layih?nin realla?mas? üçün laz?m olan v?saitin insanlardan könüllü ??kild? toplanmas? metodudur. ?vv?ll?r yeni ideyalar?n? realla?d?rmaq ist?y?n ??xsl?r sponsor axtar?r, ya da qrantlara müraci?t etm?li olurdular. Maliyy?l??m?nin alternativ formas? olan kraudfandinq is? insanlar?n öz ideyalar?n? daha rahat realla?d?rmas?na imkan yarad?r. Bizim f?aliyy?tl?rimiz. Bir çox layih?l?r? platformam?z?n vasit?si il? maddi d?st?k toplaya bildik. Bunlardan “Tor kafe”, “Q?rqovullar? t?bi?t? qaytaraq”, “Animafilm-Beyn?lxalq Animasiya festival?”, “Xumar?n Afrikada könüllülük üçün”, “Onqaku” kitab? üçün ba?latd???m?z kampaniyalar maddi d?st?k toplayaraq h?yata keçirildi. 2020-ci il is? ümumilikd? 7 layih?nin saytda yerl??dirilm?sin?, onlar?n tam v? ya qism?n maliyy?l??dirilm?sin? nail olduq. Toxum.org platformas? olaraq özümüzün T`OXU`M kitab?m?z?n kampaniyas?n? apararaq qoydu?umuz 1500 azn h?d?fin? 3 gün ?rzind? çatd?q

“Toxum School” n?dir? 2018-ci ild?n f?aliyy?t göst?r?n platformam?z?n ?n c?lbedici m?hsullar?ndan bir “Toxum School” layih?sidir. “Toxum School” layih?sinin m?qs?di kraudfandinqin kiçik detallar?ndan ba?layaraq ideyalar?n layih? hal?na g?tirilm?sini, maddi d?st?yin nec? toplanmas?n? öyr?tm?kdir. ?yani v? onlayn t?lim proqramlar? sosial sahibkarl?q, kraudfandinq, layih?l?rin idar?edilm?si, marketinq, brendinq, idar?etm?nin hüquqi aspektl?ri v? bir çox dig?r mövzular? ?hat? edir. Bu layih? vasit?si il? biz insanlar?n ideyalar?n?n fikir olaraq qalma??na yox h?yata keçirm?yin? vasit?çi olma?a çal???r?q. ?ndiy? kimi keçirdiyimiz “Toxum School” proqram?nda bir neç? ??xsl?rin ideyalar?n?n h?yata keçirilm?si üçün kampaniyaya ba?lam???q

2020-ci ild? is? “Toxum School” layih?sind?n t?k böyükl?r yox h?mçinin yeniyetm?l?rin d? faydalanmas? üçün ??rait yaratd?q. Buna gör? “Toxum School”-un t?rkibind? “Toxum School Teenager” pilot layih?sini (vebinar) Gürcüstan?n Kant`s Academy il? birlikd? h?yata keçirdik. Layih?nin ?sas mövzular? a?a??dak?lar idi. -Sosial sahibkarl?q. -Brendin formala?mas?. -Layih? yaz?lmas? v? idar? edilm?si. Layih?miz?d? H?d?f liseyind?n, Oxford, Avropa Az?rbaycan, Dünya IB m?kt?bl?rind?n ?agirdl?r i?tirak etdil?r. Üç gün t??kil olunan vebinarlar? 28 n?f?r i?tirakç? u?urla tamamlad?. T?limçil?r öz sah?l?ri üzr? pe??kar yerli v? xarici müt?x?ssisl?r idi.

“Toxum School Teenager” proqram? ideya toxumundan son m?hsula q?d?r ged?n yolu bütün inc?likl?ri il? yeniyem?tl?r? çatd?r?r. Bunu n?z?ri v? praktiki add?mlarla gücl?ndirir. Yeniyetm?l?rin layih?l?rinin kraudfandinq üsulu il? maliyy?l??m?si v? realla?d?r?lmas? üçün t?rtib olunub. Proqram?n ilk hiss?si 4 h?ft? olmaqla 8 d?rsd?n ibar?tdir. H?r bir d?rs 3 saat davam ed?c?k. Toxum School Teenager özünd? bir çox d?rsl?ri ?hat? edir. D?rsl?r kraudfandinq, sosial sahibkarl?q, layih? yaz?lmas? v? idar? edilm?si olaraq üç hiss?y? bölünür. Bu d?rsl?rin h?r biri d? öz növb?sind? alt ba?l?qlara bölünür.

Poqram?n ikinci hiss?sind? u?aqlar öz ideyalar?n? toxum.org platformas?nda yerl??dir?r?k kraudfandinq üsulu il? maliyy?l??dirilm?si üçün mentor d?st?yi alacaq. ??tirakç?lar bu proqramdan n? ?ld? ed?c?k? Sosial m?suliyy?t: Övladlar?n?z art?q yeniyetm? ya?lar?ndan ?trafdak? sosial probleml?r haqq?nda m?lumatl? olma?? v? buna h?ll yolu t?klif etm?yi öyr?n?c?kl?r. T???bbüskarl?q: Yenilik yaratmaq, bundan ç?kinm?m?k, u?ur qazanmaq v? bu yolda b?l?dçi olmaq bacar?qlar?n? k??f ed?c?kl?r. Sosial sahibkarl?q: Sosial sahibkarl???n mahiyy?tini, sosial sahibkar üçün laz?m olan yum?aq bacar?qlar? m?nims?y?c?kl?r. Layih? idar?etm?si: ?deyan? layih?y? çevirm?k, onu t?qdim etm?k v? realla?d?rmaq üçün laz?m olan bilgil?ri v? metodlar? öyr?n?c?kl?r. Kraudfandinq: Ümumi maliyy? savadl?l??? il? yana?? kraudfandinq üsulu il? layih?l?rini realla?d?rmaq üçün ?ans ?ld? ed?c?kl?r. Özgüv?n: Yeniyetm?l?rin proqram boyu öyr?ndikl?ri bilik v? bacar?qlar onlar? h?m akademik h?m d? praktiki i? mühitind? f?rql?ndir?c?k.

Proqram?n qrup ??kild? t?dris olunmas? n?z?rd? tutulub. Proqram?n qiym?ti: 150 azn Qeyd üçün bildir?k ki, m?kt?bl?r v? dig?r t??kilatlarla ?m?kda?l?q edil? bil?r. Bizim haqq?m?zda ?trafl? m?lumat? sayt?m?z v? sosial media hesablar?m?zdan öyr?n? bil?rsiz.

  TOP
Layihəyə dəstək ol